Неделя, 13 Мар 2022
    
Бургас Общество

С проект за 322 млн. лева подобряваме качеството на въздуха в Бургас

  12.12.2021 16:33  
С проект за 322 млн. лева подобряваме качеството на въздуха в Бургас

В ЦГЧ и жк „Славейков“ – причината е замърсяването от автомобилния транспорт, в Долно Езерово – отоплението

 

Моника ИЛИЕВА

 

Съвсем скоро Бургас ще се отърве от печките на дърва като вариант за битово отопление. Ограничение ще има и за старите автомобили. Предвижда се въвеждане на строг пропускателен режим, така че центърът ще бъде недостъпен за тях. Това предвиждат мерки за по-чист атмосферен въздух, които Община Бургас ще въведе.

Бумтящите печки на дърва и въглища влошават качеството на въздуха много над допустимото в кв. „Горно Езерово“ и една част от  ж к „Меден рудник“. Замърсяването от транспорта с фини прахови частици поставя под заплаха жителите на  жк „Славейков“ и Централна градска част (ЦГЧ).

 

 

Обсъжда се нов и ефикасен план за подобряване качеството на атмосферния въздух в Бургас. Програмата, с времеви хоризонт 2021 – 2027 година, е на стойност 322 млн. лв. и включва 128 мерки. В среща по темата взеха участие Весна Балтина, заместник-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“ в Община Бургас, инж. Маринета Николова – началник на отдел „Климат, енергия и околна среда, адаптация към промените на климата към структурата“.

„Държим на обществено обсъждане, разчитаме на обратната връзка с гражданите на Бургас. Нормално е да търсим мненията на всички заинтересовани страни. Касае Бургас, а всички ние живеем, учим, работим тук, всички дишаме въздуха му“, заяви в начало на обсъждането инж. Маринета Николова.

Програмата се изготвя във връзка със Закона за чистотата на атмосферния въздух и европейска директива за по-чист такъв над Европа. В тези два документа, съгласно Световната здравна организация (СЗО) са определени нормите, пределно допустими стойности, касаещи атмосферните замърсители във връзка с опазване човешкото здраве.

„Основният замърсител, разглеждан от програмата, са фини прахови частици с размер 10 микрона (ФПЧ 10). В рамките на 24 часа, стойността на съдържанието на ФПЧ 10 е 50 микрограма. Предвижда се, в рамките на една година, стойността да бъде превишавана до 35 пъти, но не повече!“, разясни Николина Илиева при презентацията.

Контролът и качеството на атмосферния въздух се следи от национална система за мониторинг. Поддържана от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Изградена е мрежа от постоянни пунктове, разположени в градовете с нарушено качество на въздуха. На територията на Бургас има три постоянни пункта, извършващи 24-часови измервания. Данните се докладват към Европейската комисия (ЕК). Оповестяват се и публично за гражданите. Освен тях, Бургас разполага и с мобилна  автоматична станция, която има възможността да се базира в различни точки на общината, следейки качеството на атмосферния въздух.

Допълнително е изграден още един пункт в жк „Славейков“, функциониращ от 2018 година. Отчита влиянието на промишлеността и останалите източници на замърсяване в района. В мрежа са и още две станции, доставени и въведени неотдавна. Едната е разположена в жк „Лазур“, а другата, в Централна градска част (ЦГЧ). Работят, данните се излъчват в реално време, както и от останалите пунктове.

„Освен официалните данни от националната система за мониторинг, при разработване на програмата, са разгледали и данни за качество на атмосферния въздух от друга мрежа, създадена по инициатива на гражданите. Идейно възниква в Германия, добива популярност и у нас. В България също са изградени такива, а на територията на Бургас са 10 такива сензора. При съпоставянето на данните между двете мрежи, официалните и данните от частните сензори, резултатите показват почти еднакви стойности“, добави Илиева.

Става ясно, че при средноденонощните концентрации на замърсителя за 2020, летните месеци, когато няма влияние на битово отопление, основният дял се пада на целогодишните източници – транспорт, промишленост и вторично разпрашаване, формиращи концентрации между 25 и 30 микрограма. Добавени към коцентрациите и дела на битовото отопление през зимата, води до превишаване на допусканото. Данните са извлечени от пункта в кв. „Долно Езерово“. В останалите части на Бургас, за същата година, регистрираните данни са в рамките на допустимото.

В началото на периода 2016-2017 година са регистрирани над 100 концентрации, превишаващи годишната норма от 35. До 2020 година, броят е свален почти наполовина. В кв. „Долно Езерово“ все още се регистрират над допустимия брой, концентрации над 56. Показателно е, че изпълняването на мерките има ефект, макар и не във всички точки на града. Следва продължаване и набелязване на нови дейности. Отчетността посочва 2019 година като единствена, в която във всички пунктове на територията на Бургас изискването е спазено.

Оценяване на замърсителите на въздуха по групи

Прилага се дисперсионен анализ, чиято цел е да определи влиянието на всеки източник към базовата година. Използването на математически модел е приложено и за оценяването на ефекта от бъдещите мерки. Той ще бъде проследен на два етапа: 2024 г. и 2027 г. Етапността мониторира прилаганите мерки, очакваният ефект от тях, а при необходимост, предприемане на навремени действия.

„В случая са предвидени две софтуерни системи. Регулаторен модел на Американската агенция по околна среда – AERMOD и немският - „Астрал 2000“. В България няма единен стандарт, по който да се извършват оценките. В тази връзка МОСВ препоръчва международно признати такива. Двата варианта, които ще се използвани са утвърдени и разполагат с необходимите технически и функционални изисквания за разработване на оценките, необходими за програмата по контрола на качеството на атмосферния въздух. Сравняване на данните от моделите, допринася за достоверността на резултатите“, поясни Николина Илиева.

Произхода на замърсяването, определянето му, става чрез инвентаризация на емисиите от четири групи източници:

  • битово отопление
  • транспорт
  • промишленост
  • селско стопанство

Резултатите показват, че за територията на община Бургас най-голямо влияние към замърсяването с ФПЧ 10 има битовото отопление. Неговият дял е 50%. Транспортът, заедно с вторичното разпрашаване, емитира 32% от общите емисии. Емисиите от двигателите на автомобилите формират 10% . Промишлеността на територията на общината е 16%  от общите емисии. Останалите източници имат незначителен принос от 1%.

Битово отопление. Разглежда се изгарянето на твърди горива и дървесина, от битовия и обществения сектор. На територията на община Бургас са идентифицирани 19 хиляди домакинства, които се отопляват с твърдо гориво. Разгледани са всички населени места – град Бургас, неговите съставни селища, квартали.

Промишлеността. В настоящото изследване са емитирани  90 изпускащи устройства имитиращи ФПЧ 10, те генерират емисия около 75 t годишно. Като тези данни, са на база реални данни, от собствени и непрекъснати измервания, както и контролни измервания от РИОСВ-Бургас. Към промишлеността се оценява и влиянието на неорганизираните източници. Това са кариери за добив, открити складови площи, включително пристанищата, на които се извършват товаро-разтоварни дейности с насипни товари. Общото количество на емисиите в тях е приблизително 65 t.

Транспортът е оценен чрез участие на отделни участъци от пътната мрежа. 63 са разгледаните източници. За всеки се отчита интензивността на движение с  натоварване над 24 часа, състояние на пътния участък, разпределение на автомобили по тип, вид, използвано гориво и по категория. Характерни за Бургас, както и за страната, са автомобили над 20-годишни. Коли без евро категория или отговарящи на стандарти Евро 1 и 2, над 52 %.

При средногодишната концентрация битовото отопление може да формира стойности около 29 микрограма при норма 40. Транспортът и разпрашаването също формират високи стойности, 20 до 27 микрограма. Влиянието на промишлеността е значително по-слабо, в жилищните райони концентрациите са ниски. Останалите източници влияят по-слабо. При математическото моделиране е отчетено и националното фоново замърсяване, регистрирана във фонова станция „Рожен“ – 9 микрограма.

Обобщение. Битовото отопление, самостоятелно, може да доведе до повишаване на средноденонощната норма, което неминуемо определя неговото влияние като основно. Това е секторът, в който ще бъдат предприемани сериозни мерки. Транспортът и вторичното разпрашаване, самостоятелно, могат да доведат до превишаване на нормата в ЦГЧ. Източник, към който също ще бъдат насочени сериозни мерки.

Влияние на източниците на замърсяване по райони

В ЦГЧ водещо е замърсяването от автомобилния транспорт. Такова се отчита и в жк „Славейков“. Докато в квартал като „Долно Езерово“ и в жк „Меден рудник“, водещо е влиянието на битовото отопление. Това е обяснимо, тъй като преобладаващата част от домакинствата там се отопляват с дърва. Общината следва да предприеме дейности за намаляване на емисиите от местните източници.

По отношение на битовото отопление, до 2024 година, тук ще се отчете ефекта от вече започналото изпълнение на двата проекта за подмяна на отоплителните уреди. По програма LIFE и по ОП „Околна среда“, предвиждащи замяната на отоплителните уреди в кв. „Долно Езерово“. Мерките предвиждат 3900 нови отоплителни уреда да бъдат внедрени в експлоатация, използващи алтернативно гориво. Ефектът – намаляване на емисиите от сектора с 60 тона.

За град Бургас е изградена мрежа от централно отопление. Данните от топлофикационните дружества показват, че услугата се използва в малък обем, едва 20% от населението се отоплява на централно парно.

В програмата се отчита и влиянието на стандартите за качеството на горивата. Бяха приети две наредби, които гарантират качеството на дървесината и въглищата и този ефект е оценен при намаляване на общите емисии. Към 2028 година мерките ще продължат с нова подмяна на отоплителни уреди, енергийна ефективност и увеличаване броя на абонатите към централен източник на отопление.

Следва да се има предвид, че в националната програма към 2029 година е предвидено всички отоплителни уреди на твърдо гориво в общините, в които има замърсяване на въздуха да бъдат подменени.

По отношение на транспорта, източник, към който и в момента се изпълняват редица мерки, следва да бъдат оставени с постоянен характер. Касаят намаляване дела на автомобилите с ниска еврокатегория и насърчаване на електромобилността. Обновяване на обществения транспорт, алтернативните форми на транспорт, разширяване на мрежата от велоалеи. Изнасяне на интензивния трафик от ЦГЧ. Заложено е въвеждане на зони с ниски емисии. Законът за чистотата на атмосферния въздух дава право на общините и на общинските съвети да регламентират такива.

Въвеждат пропускателен режим за стари коли в центъра на града

В ЦГЧ ще се въведе пропускателен режим на два етапа. Първият, обхваща по-малък район, в който вече е въведено ограничение на скоростта. Избран е района в ЦГЧ, където има най-високи концентрации на замърсяване от автомобилния транспорт. Ще бъдат ограничавани автомобилите над 20-годишна възраст.

Някои от по-интересните мнения, изразени по време на дикусията

Д-р Джендов, експерт на европейскта програма „Здравословна градска среда“:

„Не можах да разбера презентацията дали е продуктово позициониране, защото основно се занимава с битовите източници на замърсяване. Не твърдо гориво е основен източник на замърсяване на атмосфрения въздух. За Бургас би трябвало да се направи изследване, дали основен замърсител не е кеят за насипни товари, какъвто е в цял свят. В „Долно“ и „Горно Езерово“ кюмбетата със сигурност са замърсител, но не чух нищо за кея за насипни товари. Изследването е несъществено за мен, защото не се споменава нищо за ФПЧ 2,5. Именно ФПЧ 2,5 микрона е основен източник на замърсяване. Така че  целият проект, по мое мнение, подлежи на започване отначало. Споменахте за системата на гражданите от Щутгард. От 5 общински станции и 10 частни не може да се изведе трендът. В София има стотици станции. Има още една система швейцарска, в жк „Изгрев“ има такава, наблюдавам я, следя какво е дереджето.  Независимо че в „Изгрев“ няма фабрики, нивото на замърсяване там с фини и ултрафини прахови частици е тревожно. По отношение на транспорта, основен замърсител са спирачните системи. Праха, който се отделя от асфалта. За колите има значение не дали са с двигател над 20 години или електрически, а с какви спирачни системи са, защото се произвеждат такива, които улавят праха, зависи и от гумите. Смятам, че изследването не е релевантно. Трябва ли да стигматизираме ползвателите на печки с твърдо гориво? Първо да се види пристанището, после промишлеността и трето – улиците, спирачните систеими на автомобилите. ФПЧ 2,5, трябва и в тази насока да се работи. Това представяне има информативно-рекламна стойност“

 

Весна Балтина, заместник-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата:  

„Тази програма се разработва по проект и включва само и единствено замърсяването от ФПЧ 10. За това е финансирана. Разработването на програмата е по указание на МОСВ“

 

Васил Шарлопов, ръководител на екипа, разработил проекта:

„Защо липсва ФПЧ 2,5? Има заповед на министъра на околната среда и водите, която определя какви замърсители надвишават нормите в съответните райони на България. В тази заповед община Бургас е включена като замърсител с ФПЧ 10. ФПЧ 2,5 беше в предния програмен период 2016-2020, този замърсител фигурираше и е разгледан тогава. Конкретно на въпроса ви, че не битовото отопление е основният замърсител, ами да бяхте цитирали, че СЗО каза че 50% от причините за нарушеното качество на въздуха по отношение на ФПЧ е точно от битово отопление. По отношение на насипните товари, представени са както организирани, така и неорганизирани източници на замърсяване. По отношене на гражданските станции, те не могат да бъдат използвани като официален източник, тъй като програмата е разработена на база правила и изсквания, които са определени от методики и наредби на МОСВ.  Засега, в България, тези граждански станции не се калибрират по реда, по който се калибрират автоматичните станции на МОСВ. Нямаме право да използваме данни, които не са сертифицирани, имаме добро отношение към станциите, но данните са индикативни и не могат да бъдат приети за референтни. По отношение на транспорта, обърнали сме внимание на няколко вида емисии - от двигатели, от спирачки, от гуми и износване на части. При преминаване на автомобилите по непочистени пътища, суспендират отложения прах. Така че имаме оценка и на този ефект от спирачките.“

Калояна Живкова, общински съветник от ГЕРБ:

„Правя вметка относно гражданските станции, защото вече няколко пъти бяха споменати. Когато започнаха да се монтират масово в София, поинтересувах се дали да не монтираме на улицата, където живеем и когато разгледах характеристиките им, защото те реално не са сертифицирани, разбрах, че ако съседът си запали барбекюто и пече пържоли, един час по-късно, според тази системи, ще отчетем, че не може да се диша. Т.е. те са чувствителни на всякакви влияния, доста несериозно е да се цитират. Трябва да се придържаме към данните на сертифицираните уреди.“

 


Анкета

Притеснявате ли се дали военният конфликт в Украйна ще засегне България?


Резултати

Мнения

Мнения
Борисов изригна: Лидери, сринали се на изборите, стават вицета
  11.12.2021 13:11      

Любопитен съм как ще управляват хора загубили изборите – как лидерите на партии, сри