Четвъртък, 21 Яну 2021
    
Мнения

Инж. Фотинка Въргова, вр.и.д. директор на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“: Работодателските организации предпочитат нашите ученици

  09.01.2021 15:36  
Инж. Фотинка Въргова, вр.и.д. директор на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“: Работодателските организации предпочитат нашите ученици

Фотинка Въргова е родена в Бургас през 1970 година. Средно специално образование получава в тогавашния Техникум по механотехника „Георги Димитров“, по настоящем Професионална гимназия по механо-електротехника и електроника.

        Висше образование е завършила през 1994 година в Технически университет – София, Инженерно-педагогическия факултет, специалност „Електроника и автоматика“.

        През октомври 1995 година започва работа като учител по професионална подготовка в СПТУ по корабостроене. Януари 2005 година преминава на длъжност помощник-директор по учебната дейност на преименуваното вече в Професионална техническа гимназия училище. Лятото на 2016 година се явява на обявения конкурс за директор на Професионална техническа гимназия и го печели, оттогава до 16 ноември 2020 г. е изпълнявала професионалните си задължения на директор.

 

Интервю на Дона МИТЕВА

- Инж. Въргова, Вие сте директор на Професионалната техническа гимназия – титуляр, а сега временно изпълняващ длъжността директор на ПГТ – къде се работи по-лесно?

     - Няма значение в кое българско училище си директор – функциите, задълженията, отговорностите са еднакви. Очакванията на обществото от директора са големи, от това се повишават и изискванията към длъжността. В това динамично време, в което живеем, не вярвам някой колега да каже, че е лесно. Не успяхме да изкараме първия цикъл на обучение на учениците, приети в професионалните гимназии, съгласно влезлия в сила през август 2016 г. нов Закон за предучилищно и училищно образование и ни застигна COVID-19, още едно предизвикателство пред нас. Професионалните гимназии изпълняват едни и същи функции и управлението им изисква едни и същи умения, различават се само по професионалните направления, професии и специалности, по които осъществяват прием на ученици.

-        Да си директор означава да си мениджър – кое от двете училище се управлява по-лесно?

     - Много е рано да дам категоричен отговор на въпроса Ви. За краткото отработено време в ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров“, в условия на пандемия и работа в електронна среда на педагогическия състав, не мога да направя реална съпоставка. Преминаването в присъствено обучение ще ми даде база за сравнение, но този момент не е настъпил. В момента всичко изглежда еднакво.

-        Какво заварихте в ТОХ-а, защото в общественото пространство се шири представа, че нещата не са никак розови?

      - Посрещна ме приветлив административен персонал, който ми даде усещането, че сякаш винаги съм работила там. Това бе много важно за мен, за да мога по-бързо да се адаптирам на новото работно място. С педагогическия колектив продължавам да се запознавам поетапно, във връзка с различни задачи, но като цяло комуникацията ми е онлайн. Независимо от това, че не сме имали присъствен контакт с повечето колеги, те си изпълняват професионалните задължения и заедно вървим към успешното приключване на първия учебен срок.

   Материалната база е много добра. Създадени са условия учениците да получават професионални знания и умения в модерно оборудвания учебно-производствен комплекс „Младост“. Учебните кухни и кабинетите по професионална подготовка покриват изискванията за обучение по избраните специалности. Много работа е свършена от предните колеги. Разбира се, има какво още да се прави, за да се постигнат изискванията по новата наредба за физическата среда и библиотечното осигуряване, но има време. Нека опазим здравето си и овладеем ситуацията докрай, свързана с COVID-19, нещата ще си дойдат на място.

-        И сега - да напуснем конкретната ситуация на преход – как се справят колегите Ви и учениците във време на социална изолация?

- Осигуряването на достъп на учителите и учениците до разнообразие от електронни платформи и образователни ресурси е ключово условие за успешно протичане на обучението от разстояние в електронна среда.

Професионалното развитие на учителите, насочено към формиране на подходящи компетентности за работа в дигитална среда, е ключов фактор за ефективното управление на виртуалната класна стая, за ефективното интегриране на технологиите в процеса на преподаване, за създаването и използването на подходящи дидактически материали и ресурси, за активното взаимодействие и включване на учениците в учебния процес.

Положителната нагласа на учителите към информационните и комуникационни технологии води до повишаване интереса на учениците към ученето, на тяхната мотивация и ангажираност към учебния процес, както и до по-ефективно усвояване на учебния материал.

Учениците с по-високо чувство за отговорност са склонни да участват по-активно в учебния процес и да влагат повече усилия при подготовката си за училище. Емоционалната ангажираност, от своя страна, означава по-голям интерес към изучаваното учебно съдържание и към процеса на учене. Тези ученици са по-удовлетворени от това, което се случва в училище и в класната стая.

-        За матурите – още не е изяснена концепцията как ще се провеждат те. Според Вас – как трябва да минат – от дистанция или в училище?

- Въпросът за държавните зрелостни изпити е тема №1 за зрелостниците и техните родители. Миналата 2019/2020 учебна година зрелостните изпити се проведоха във време на пандемия при строго спазване на противоепидемичните мерки, относно разпространението на COVID-19.

Проведоха се държавни зрелостни изпити сесия май-юни и сесия август-септември.

За същия период се проведоха и държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация. На всеки ученик се осигуриха лични предпазни средства, дезинфектант, плик за телефон, връхни дрехи и други принадлежности.

Двата вида зрелостни изпити  преминаха спокойно, без напрежение, при строг ред и дисциплина.

Всичко това го казвам, за да отбележа, че в училище условията са еднакви за всички ученици. Спестява се притеснението на ученици и родители относно евентуално появилите се проблеми в дигиталните устройства и интернета, както и възможността някои от зрелостниците да се възползват от „помощ от приятел“.

Тези неща се знаят от всички и затова аз вярвам, че Министерство на образованието ще намери най-правилното решение за предстоящите матури.

Каквото и да е то, ние ще сме готови да го изпълним, защото няма по-дисциплинирано и съзнателно съсловие от учителското.

-        В последните години се говори много за професионалното образование. Въпреки всичко – трудно се убеждават родителите и младите хора да се посветят на него – какви са плюсовете да се завърши професионална гимназия?

          - Ученик, завършил професионална гимназия, получава диплом за средно образование и свидетелство за професионална квалификация. Тези два документа отварят, образно казано, два пътя пред младия човек. Единият е да продължи във висше учебно заведение. Другият е да работи по придобитата професия. В последно време все повече работодатели търсят да назначат работници с документ по съответната специалност, защото така спестяват време и финансов ресурс за обучение на работника.

            ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров“ осъществява прием по специалности в областта на туризма, който е силно развит в региона, и не е  необходимо да се убеждават родителите и техните деца, защото те знаят, че ще се реализират и идват по-собствено желание. Това се вижда от 100% пълняемост на реализираните паралелки. Учителите са с голям професионален опит и всеки ученик излиза на пазара на труда подготвен и готов за реализация. Потвърждават го и работодателските организации, които предпочитат нашите ученици, тъй като те притежават знания, умения и отношение.

-        Изкушавам се да помоля да направите паралел между двете професионални гимназии, които в рамките на една учебна година управлявате…

 - В Професионална техническа гимназия се обучават ученици в една област на образование - техника, професионално направление  „Електротехника и енергетика“.

          В ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров“ се обучават ученици в две области на образование – първата е производство и преработка, професионално направление - „Хранителни технологии“. Втората област на образование е „Услуги за личността“, професионално направление  „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, и професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време“.

          В Професионална техническа гимназия се обучават ученици в три различни форми на обучение - дневна, задочна и самостоятелна, разпределени по около 200 ученици във форма. ПТГ има и общежитие.

          В ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров“ се обучават ученици в две различни форми на обучение – дневна и самостоятелна. Близо 900 ученици са в дневна форма на обучение и 8 в самостоятелна форма на обучение, има и 12 деца със СОП. В ПГТ няма общежитие.

          В Професионална техническа гимназия преобладават ученици от уязвимите групи, докато в ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров“ те са единици.

          Всичко казано дотук показва, че няма как да се сравнят по еднакви критерии и показатели двете гимназии.

-        Младите хора – какво печелят и какво губят в обучението от дистанция?       

          - Уменията на младите хора за самоуправление в учебен контекст се свеждат, най-общо, до способността на ученика да учи самостоятелно и осъзнато; да организира, контролира  и осмисля процеса на учене, своята мотивация, емоции и поведение, за да постигне поставените цели.

Училището се оказа добре подготвено да разчупи традиционните модели с модерни технологии. Учениците ни потърсиха различни възможности да оползотворят времето си в изолация, и креативни средства да изразят и покажат себе си от разстояние.

           Колегите  споделиха различни материали по изучаваните предмети за учениците и техните родители в ситуация на обучение в електронна среда.

Като цяло на всички ученици им липсва социалната среда, контактите с приятели и близки, времето за разходка и почивка навън. Губят физическа активност и социални контакти с учители, практика в реална работна среда.

-        В предпразничната обстановка на Бургас ученици от ТОХ-а се включиха в благородни акции – разкажете за тях и възнамерявате ли да поощрите подобни акции извън определения акцент на даден празник?

         - Първата инициатива беше под наслов „Топъл обяд за нашите връстници в неравностойно положение“

На 22.12.2020г. ПГТ “Проф. д-р  Асен Златаров“ приготви 30 броя единично опаковани обедни ястия и десерти в учебно-производствения комплекс „Младост“, и ги дари на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - 1 и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - 2. Към всеки топъл обяд добавихме и по една малка коледна играчка за украса, за да допринесем за празничната атмосфера в центровете. По този начин искахме децата и младежите  да почувстват нашите най-светли пожелания за здраве и сили, за топлота и доброта, за дни на радост, с усмивки и веселие, за мигове на сбъднати мечти.

          Втора инициатива под надслов „Коледни картички за бургаските медици“ беше на ученици от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, участници в клуб по интереси „Музика и Арт“. Осемнадесет ученици сътвориха 45 коледни картички с послания и пожелания към бургаските медици. Картичките бяха връчени на 21.12.2020г. на ръководството на УМБАЛ - Бургас от представители на гимназията с благодарност към всички хора в бели престилки. Направени от сърце, чрез тях децата по свой начин изказват вярата си, че тези дни на изпитания ще свършат и даряват надежда на всички, които се грижат за нас на първа линия. Пожелаха им да са здрави, да имат сили и да продължават да бранят човешкия живот.

         Инициативата на ученици и учители от ПГТ да се включат в благородни акции не са новост за тях. В гимназията са провеждани благотворителни базари и вечери по различни поводи, извън акцента на определени празници. Няма съмнение, че такива инициативи ще има и в бъдеще и те са за поощряване, но да не забравяме, че живеем в изолация във време на пандемия и пространството ни за действие е ограничено. Може би скоро всичко това ще отшуми, ще бъдем свободни, ще забравим за COVID-19 и ще бъдем там, където ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ е била винаги във всяка една инициатива.

-        Какво казвате на колегите си когато се оплакват от учениците? А обратно - на учениците, когато се жалват от колегите Ви?

         -  На колегите обикновено казвам, че училището трябва да го приемат в сърцето си като роден дом, а в ума си като кауза, за която си струва да хвърлиш цялата енергия и всичките си умения. Едва тогава ще понасят по-леко необмислените и импулсивни постъпки на някои от учениците. Разбира се, не трябва да спират да разговарят с тях, да ги напътстват в диалога сами да разберат къде грешат, тогава ще постигнат възпитателен ефект от създалата се ситуация.

           На учениците казвам, че е време да пораснат, да започнат да се замислят над думите и делата на преподавателите си, защото те правят всичко в името на тяхното успешно завършване на образованието им.

Да осъзнаят, че вървейки от клас в клас към държавните зрелостни изпити, законодателят ги е определил, че те вече са зрели хора и такива трябва да бъдат и техните постъпки.

         Дългите години, които съм прекарала в работа с колеги и ученици, са ме научили, че с диалог се постига всичко. Важно е да се чуе и уважи мнението на всеки, за да се разреши даден проблем.

-        И не мога да се сдържа да не попитам – възнамерявате ли да се явите на конкурса за директор на ПГТ, който е обявен и се очаква да се проведе до края на януари?

        -   Да, подала съм документи за явяване на обявения конкурс.

- Какво ви мотивира да го направите – все пак Вие си имате сигурното директорско кресло в друга професионална гимназия в Бургас…

       - Мотивира ме предизвикателството да управлявам професионална гимназия, която обучава ученици от професионални направления – водещи за Бургас и региона. Гимназия, която е желана обучителна институция за голяма част от учениците и техните родители.


Анкета

Ще отидете ли да гласувате по време на пандемия?


Резултати