Вторник, 19 Юли 2022
    
Мнения

Застъпници за природата

  18.04.2022 14:40  
Застъпници за природата

Застъпници за природата проведоха обучения в 28-те области на България. Те се организираха от Асоциация на парковете в България (АПБ) и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ. Обученията бяха насочени към всички, които обичат природата и искат да разберат какво могат да предприемат за опазването й. Симеон Арангелов, един от лекторите от АПБ, разказва повече за инициативата.

- Разкажете ни за обученията „Застъпници за природата”?

- Обученията разясняват законовите механизми за предприемане на действия от гражданите за опазване на природата. Теоретичната част е илюстрирана с примери от природозащитната дейност на двете организации – Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ. Целта е хората да знаят как да защитават основното си право за живот в добре запазена околна среда.

37-те обучения „Застъпници за природата“ са разработени на основата на Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество, достъпен на сайта priroda.parks.bg. Създадохме го, за да дадем насоки за водене на застъпническа кампания. Наръчникът е помагало за предприемане на действия, когато са налице дейности, унищожаващи природата. Ценна част са бланките за подаване на сигнали, жалби, заявления и други документи до институциите.

Желанието ни е чрез наръчника и обученията да направим включването на гражданите по въпроси, касаещи околната среда и нейното опазване, по-лесно и достъпно. Първите 8 обучения проведохме онлайн през пролетта на 2021 г., а записите им са достъпни в Youtube канала на АПБ. Останалите 29 обучения се проведоха на живо във всяка област на страната.

- Кои бяха темите, включени в обученията?

- С колегите разглеждаме процеса на оценяване въздействието на дадено инвестиционно намерение върху околната среда и възможностите за участие в различните етапи. Друга важна тема е за прякото участие на гражданите и разясняваме как референдумът и подписката са полезни в нашите каузи. Специално внимание отделяме на събирането на информация и воденето на гражданска кампания.

Накрая обученията включват практична част, където участниците споделят конкретни местни проблеми, а ние с колегите разясняваме подхода ни за работа при такъв казус.

- Защо организирате подобни обучения и кое според вас е най-ценното на тези срещи?

- В двете организации получаваме редица сигнали за помощ от цялата страна. Случаите стават повече, а ние сме затруднени да отговорим на всички. В същото време борбата за една природозащитна кауза е по-ефективна, когато се води от местни хора. Така се роди идеята да организираме тези обучения и да посетим всички области на страната.

Най-ценното според мен е, че в подобни обучения участват единомишленици, които са готови да се борят за една и съща кауза. Така се създават контакти и се обменя опит между самите участници. В някои от обученията хората решиха да създадат местни сдружения.

- Имаше ли интерес към обученията?

- Да, например в Бургас се радваме, че събрахме активни граждани, загрижени за случващото се по Българското Черноморие и други природозащитни теми. Обикновено идват хора, които вече са проявявали гражданска активност по темата. Интересът към обученията на живо при важащите през 2021 г. ограничителни мерки беше между 10 и 20 души, докато при онлайн обученията варираше между 60 и 120 души.

- А кои са темите, които предизвикват най-голям интерес от страна на публиката?

- В различните населени места проблемите са близки и отразяват както интересите и вижданията на градския човек, така и темите, в които законодателството или неговото прилагане е слабо и не гарантира информиране и участие на гражданите. Примерите, които мога да дам, са градско озеленяване (паркове и улични дървета), отпадъци и незаконни сметища, застрояване на Черноморието, изсичане на гори.

- Разкажете ни за най-успешните граждански кампании за защита на природата и ефективните форми за гражданско участие?

- Успешните кампании всъщност не са малко и почиват на различни форми на гражданско участие. Нашите закони дават доста възможности. И никога успешните резултати не се постигат с помощта на само един инструмент. Нужна е последователност и доста разнообразни действия.

Ключово при всяка успешна кампания е от една страна, да има двигател – човек или група от хора, склонни да действат активно, а от друга – подкрепа от съгражданите. Обученията по места спомогнаха активните хора да се запознаят и да започнат да работят заедно.

- А какво обезсърчава хората да участват в процеса на вземане на решения?

- Най-често органите на властта създават впечатлението у гражданите, че нищо не могат да предприемат по представения проблем, че проблемът произлиза от нормативен документ или информацията, която се търси, не е публична. Затова е необходимо гражданите да четат и да се задълбочат в темата, която ги интересува и да изискват от институциите да си свършат работата. При първите стъпки за активно участие често се сблъскваме с неуспехи, което е логично и масово, защото малко проблеми се решават просто с един сигнал до институциите. Затова се опитваме да създаваме ясната представа, че няма нерешим проблем, но е нужна упоритост.

- Какво според вас може да се направи, за да се насърчи гражданското участие в областта на природозащитата?

- Всъщност за нас е важно във всички процеси на вземане на решения да се насърчава информирането и участието на гражданите в тях. Това е важно както за политиките на централната власт, така и на местно ниво. Неслучайно сме подготвили проект за общинска наредба за участието на гражданите в процесите на вземане на решения на местно ниво. В нея сме обединили законовите процедури и разпоредби от всички основни закони и сме доразвили и разписали процедурите, така че всеки гражданин да може да намери лесно в нея възможността как да участва при вземането на решения от общинския съвет или местната администрация.

Тук трябва да добавим, че е нужно и образование. Защото макар и далеч от желаното – и сегашните закони дават огромни възможности за граждански контрол. Особено по екологични въпроси.

- Освен обучения, имате и други дейности по проекта „Застъпници за природата”. Разкажете ни повече и за тях?

- „Застъпници за Природата“ е краткото име на проект “Информирано гражданско участие в полза на природата”, подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП. Освен провеждане на обученията инициативата включва преки застъпнически действия.

В рамките на инициативата подпомогнахме единайсет случая, между които емблематичната борба на гражданите за защита на Синеморец и Алепу, битката на местните в Палилула и Охрид, Павликени и Рупите и др. важни за обществото теми. при които има опасност от унищожаване на природата или влошаване на състоянието на околната среда. Подкрепата се състои в експертно установяване на проблема и подхода за решаването му, изготвяне на становища, пускане на сигнали и жалби до компетентните органи, осигуряване на външна помощ, включително юридическа, както и цялостното им проследяване.

Друга задача е постигане на устойчивост на действията ни чрез застъпнически кампании за събиране на средства за подпомагане на конкретни природозащитни каузи.

Разработването на Наредба за участие на гражданите в местното самоуправление цели да улесни участието на граждани във вземането на решения на местно ниво.

- В момента провеждате кампанията „Да съхраним вековните дървета на България“. Доколко са защитени вековните дървета у нас?

- Целта на кампанията „Да съхраним вековните дървета на България“ е да се ускори процесът на обявяване на вековни дървета като защитени. В рамките на кампанията успяхме да направим предложения за защита на над 100 дървета. В момента продължава обработването на граждански предложения за още десетки вековни дървета от цялата страна. Ако знаете за вековни или забележителни дървета, които не са защитени, може да ни изпратите информация, за да подготвим предложения към Министерство на околната среда и водите. Разпространяването на информация и даряването на средства за кампанията също са голяма помощ за нас.

Освен за вековните дървета проведохме и кампанията „За повече защитени територии в България“, по която предложихме за защита 7 ценни територии, от които вече са обявени 2 защитени територии – „Черните скали“ и „Гората на Боряна“. За други две вече са обявени за защитени със заповед на министъра на околната среда и водите. „Местността „Червени камък“ – един от победителите в конкурса ни „Застъпници за природата“ и „Безденски извори“ също са в процедура и очакваме скоро да бъдат обявени за защитени от Министерство на околната среда и водите.

- Споменахте кампания „За повече защитени територии в България“. Защо е важно да има повече защитени територии?

- Защитените територии са един от най-устойчивите начини за опазване на природата в България. За съжаление техният процент е изключително нисък в сравнение с други страни. Германия например е водеща със своите над 17 000 парка и резервата. За сравнение – в България имаме едва 55 резервата, 3 национални и 11 природни парка.

През последните години МОСВ нямаше политика по обявяване на нови защитени територии, позовавайки се на сравнително големия процент от мрежата НАТУРА 2000. Така голям дял от все още запазената ни природа не се опазва по българското законодателство и е уязвима от унищожаване.

От Асоциация на парковете в България си поставихме за цел да подпомогнем увеличаването на този процент, като предложим някои добре съхранени места в България за защитени. Законът позволява на гражданите да внасят предложения за обявяване на защитени местности и природни забележителности. Процедурите по тяхното обявяване са най-облекчени, а собствеността на имотите, попадащи в тях, може да бъде разнообразна. Последното се явява важно условие поради невъзможността резервати, поддържани резервати и национални паркове да включват друг вид собственост освен държавна.

За съжаление въпреки подходящите места за обявяване на нови природни паркове и възможността те да включват различна собственост, до момента държавата не предприема необходимите стъпки за обявяването им. Така например в Родопите няма нито един природен парк. Други потенциални територии, които биха могли да станат природни паркове, са Осоговската планина, Западна Стара планина. Да се надяваме, че един ден ще доживеем да ги видим обявени за такива.

- Как може да ви подкрепи човек за двете каузи, за които ни разказахте?

- Бихте могли да ни изпратите информация за вековно дърво или добре запазена природна територия. За категория „Природна забележителност“ подходящи са различните елементи на неживата природа (водопади, пещери, скални образувания и комплекси). Находища на редки видове животни и растения, стари гори и други ценни елементи на живата природа могат да бъдат обявени за защитени местности.

Също така можете да ни подкрепите, ако направите дарение, което ще бъде изразходвано за посещение на място от експерти и извършването на работата по подготовката и подаване на предложението за нова защитена територия. И двата вида подкрепа е важна за нас и ще подпомогне работата ни занапред. Повече информация може да намерите на сайта: priroda.parks.bg

 

 


Анкета

Къде ще почивате лятото?


Резултати

Мнения

Мнения
Застъпници за природата
  18.04.2022 14:40      

Застъпници за природата проведоха обучения в 28-те области на България. Те се организ