Сряда, 27 Яну 2021
    
Бургас

Община Бургас провежда търг за сепарирани отпадъци

  15.09.2020 15:28  
Община Бургас провежда търг за сепарирани отпадъци

ЗАПОВЕД

№  90 / 15.09.2020 г.

 

На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена), стъпка за наддаване и депозит за участие за всеки отделен продукт, съгласно посочената по-долу таблица.

№ по ред Видове отпадъци Единична цена лв./кг Стъпка на наддаване 5% Количество кг Начална тръжна цена, без ДДС Депозит за участие
1 Клони, талаш, листа и едра дървесина 0.01 0.0005 550 000 5 500 550
2 Алуминий 0.9 0.045 10 000 9 000  900
3 Полиетилен терефталат пет зелен 0.11 0.0055 60 000 6 600 660
  ОБЩО:     620 000 21 100  

 


Търгът да се проведе на 01.10.2020 г., от 10.00 часа, в заседателна зала на ОП „Чистота Eко“ в Регионално депо „Братово – Запад“

  Определените размери на депозити за участие в тръжните процедури следва да бъдат внесени по банкова сметка на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BG94SOMB91303358396200, BIC:SOMBBGSF

Определям цена на един комплект тръжна документация в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които се внасят в касата на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търга се закупува в касата на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа. Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 30.09.2020 г.

Всеки участник в търга има право с един комплект закупена тръжна документация да участва в търга за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата.

Заявления за участие в търговете се подават в офиса на Технически сътрудник ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“ лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа. Върху плика се изписват номера и наименованията на видовете отпадъци, за които се участва в търга.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16.00 часа на 30.09.2020 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед продукти, както следва: тръжни условия, заявление – образец (приложение №1); Декларация (приложение №2); Декларация за извършен оглед по образец – приложение № 3; Декларация за поемане на разходите по натоварване, транспорт и разтоварване на закупените вещи - отпадъци по образец – приложение № 4; Договор–проект; Декларация (приложение №5); Заповед.

Оглед на движимите вещи може да бъде извършван всеки работен ден от 24.09.2020 г. до 30.09.2020 г. от 10.00 до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 0888/457146 - инж. Маргарита Палова -  Еколог-Технолог, 0886/934423 – Снежина Петрова – Контрольор - отговорник.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответните движими вещи,  да се проведе на 08.10.2020 г., от 10.00 часа, в заседателна зала ОП „Чистота Еко“ в Регионално депо „Братово – Запад“.

Ново заявление за участие в повторния търг за изброените артикули да се подава в офиса на Технически сътрудник ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 07.10.2020 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 07.10.2020 година.

Оглед на движимите вещи, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван всеки работен ден от 02.10.2020 г. до 07.10.2020 г. от 10.00 до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 0888/457146 - инж. Маргарита Палова -  Еколог-Технолог , 0886/934423– Снежина Петрова – Контрольор - отговорник.

Допълнителна информация: тел. 0888/457146 - инж. Маргарита Палова -  Еколог-Технолог.

 

 Заповедта за откриване на търга да се обяви в местен ежедневник и на електронната страница на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ до 17.09.2020 г.

 

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

Настоящата заповед да се връчи на директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия за изпълнение.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на Дирекция “Управление на общинската собственост”.

 

Изпълнението на заповедта възлагам на Мария Иванова – Гл. счетоводител в ОП „Чистота Еко“ при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия.

 

 

 

 

Д-р. инж. СТЕФАН КАЛЧЕВ

Директор на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ Община Бургас


Анкета

Ще отидете ли да гласувате по време на пандемия?


Резултати

Мнения

Мнения Поморие
Галина Мешкова, еколог: Климатичните промени намаляват видовото разнообразие на птици
  24.10.2020 15:10      

Галина Мешкова е дългогодишен сътрудник на СНЦ „Зелени Балкани“, завършил