Петък, 25 Сеп 2020
    
Бургас

И хората на Гиньо Ганев искат запазване на бургаската улица , водеща до плажа на Росенец

  27.07.2020 16:53  
И хората на Гиньо Ганев искат запазване на бургаската улица , водеща до плажа на Росенец

Националното ръководство и членовете на “OТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ“ заявяваме позицията си във връзка със случващото се в Парк „Росенец“ и се обръщаме към  общинските съветници в Общински съвет – Бургас, мандат 2019-2023 и обществеността на Бургас.

Водени от Конституцията и законите на Република България, както и от принципите, завещани ни от нашия дългогодишен председател – „бургазлията“ Гиньо Ганев – Човекът - парламент, един от бащите на Конституцията на Република България и първи национален омбудсман на Държавата, и изразявайки разбирането си за върховенството на закона, като задължителна предпоставка за устойчиво обществено-икономическо развитие на България;

Категорично ЗАЯВЯВАМЕ:

Казусът „Росенец“ показва системното потъпкване  на законите на Република България, което се реализира чрез овластени от българските граждани представители на местни, регионални и национални власти и се изразява в безпрецедентното нарушаване на Конституцията на Република България, Закона за регионално развитие и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, предоставяйки неправомерно публична общинска собственост на частни лица и отнемайки правото на гражданите за достъп до публични територии;

С приетото на 28.04.2020 г. Решение по т.41 от дневния ред на Общински съвет – Бургас за изменение на ПУП-ПРЗ в територията на лесопарк „Росенец“ са нарушени обществените интереси в Република България, както и всички принципи на демократично управление през годините на прехода след 1989 година;

Общественото предназначение на лесопарк „Росенец“ е  определено още през 1935 г. с Наредба закон на Цар Борис III, когато лесопарк „Отманлий“ е обявен за НАРОДЕН ПАРК и е предоставен на Бургаската градска община, за да служи като имот за обществено потребление;

Докладната записка, послужила за основание на Решение по т.41 от дневния ред на Общински съвет – Бургас на 28.04.2020 г., е с мотиви, некореспондиращи с действителните факти и Закона;

Съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, достъпът на гражданите до морските плажове се осигурява чрез предвижданията на устройствените планове, включително на парцеларните планове за изграждане на обектите на техническата инфраструктура, обслужваща тези територии.

Решението на Общински съвет по т.41 от дневния ред на Общински съвет – Бургас, с което се преконфигурира частично уличната мрежа на територията на лесопарк „Росенец“, обособяват се нови УПИ, води до прекратяване на  безплатния и безпроблемен достъп на всеки български гражданин, независимо от неговата раса, религия, пол, до плажа на нос Чукалята.

Общественото предназначение на улицата в лесопарк „Росенец“, водеща до плажа на нос Чукалята, се предопределя ex-lege - от закона и Конституцията и това обстоятелство не може да бъде променено единствено по волята на Общински съвет – Бургас.

Съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, достъпът на гражданите до плажната ивица може бъде ограничаван само в случаи, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, охраната и контрола на държавната граница, опазването на защитени територии и обекти, опасност за здравето или живота им, както и в други случаи, определени със закон.

Съгласно Закона за устройство на територията в случаите, касаещи националната сигурност, изработването на проекта за  подробен устройствен план се възлага от министъра на отбраната, от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или от председателя на Държавна агенция "Разузнаване“ и не може да се извършва служебно от общината, както е посочено в докладната записка по. т.41 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Бургас на 28.04.2020 г.

В настоящия момент общественоопасните последици от влизане в сила на Решението по т.41 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Бургас на 28.04.2020 г., изразяващи се в прекратен незаконно достъп до  плажа на нос Чукалята и водещи до ангажирането на наказателна отговорност за всички длъжностни лица - нарушили, превишили или неизпълнили служебните си задължения, все още не са настъпили, предвид оспорването на решението пред компетентния административен съд и неподписване на договорите, прехвърлящи общинската собственост. Нека това да остане така!

Прекратяването на безплатния и неограничен достъп на всеки български гражданин, независимо от неговата раса, религия, пол до плажа на нос Чукалята, чрез преконфигурирането частично на уличната мрежа на територията на лесопарк „Росенец“ и обособяването на нови УПИ, с неволното, вярваме, съдействие на общинските съветници, не е териториално-селищен въпрос, а въпрос свързан с нарушение на правата на всеки един от нас – българските граждани.

По посочените по-горе причини, се обръщаме учтиво към общинските съветници в Общински съвет – Бургас, мандат 2019-2023, за отмяна по тяхна инициатива на приетото на 28.04.2020 г. Решение по т.41 от дневния ред на Общински съвет – Бургас и незабавното прекратяване на нарушаването на гарантирания от Конституцията безплатен и неограничен достъп на всеки български гражданин, независимо от неговата раса, религия, пол, до плажа на нос Чукалята.

Убедени сме, че във всички свои действия, общинските съветници в Общински съвет - Бургас, мандат 2019-2023 г., се ръководят единствено и само от Конституцията и законите на Република България. Очакваме от същите да проявят мъдрост и решителност, достойни на положената от тях клетва.