Събота, 13 Апр 2024
    
Несебър

Несебър с бюджет от 105 млн. лв, подземен паркинг, закрит басейн и Археологически музей в Обзор част от него

  19.02.2024 16:21  
Несебър с бюджет от 105 млн. лв, подземен паркинг,  закрит басейн и Археологически музей в Обзор част от него

Общината  подготвя мащабни проекти за всяко едно населено място

 

Общинските съветници   гласуваха    бюджета  на община Несебър за 2024 г.  Финансова рамка е в размер на 105 450 000  лв.

Капиталовата програма за текущата  година възлиза на 48,5 млн. лв., от които 30 млн. са осигурени от държавния бюджет. Това е във връзка с новите механизми на държавно финансиране, при които общините кандидатстват с  изцяло подготвени проекти.

Община Несебър  е заявила проектна готовност и кандидатства за финансиране  на строителството на: закрит плувен басейн в ж.к. „Черно море“; реконструкция и основен ремонт на съществуваща сграда в с. Равда в полифункционална;  подземен паркинг до СУ „Любен Каравелов“; строителство на нови улици в с. Равда;  строителство на Археологически музей – гр. Обзор; строителство на многофункционална сграда в с. Кошарица; велоалея  между селата Оризаре и Гюльовца; спортни игрища в гр. Свети Влас и с. Равда; осветление на Градски стадион Несебър и на велоалеята Тънково – Слънчев бряг; продължаване на поетапната подмяна  на водопроводна мрежа в селата Оризаре и Гюльовца; улици в Слънчев бряг – запад и др.

 В капиталовата програма за настоящата година са включени обекти от техническата инфраструктура, строителство на нови и ремонти на съществуващи детски площадки и вътрешно квартални улици, подобряване на условията в сгради общинска собственост, които ще бъдат извършени със собствени средства в това число и строителството на втори етап от реконструкцията на на ул. „Първа“. В частта проектиране са заложени: планове за консервация и реставрация на културни ценности, нови улици, тротоари, паркинги, велоалеи, спортни и детски площадки по населени места, улично осветление в населените места и др.

Общинските съветници одобриха предложените в приходната част на бюджета постъпления от местни дейности в размер на 79 264 190 лв.  Средствата от държавния бюджет за финансиране на делегирани дейности и др. е  26 185 810 лв.  От данъци върху имуществото са предвидени  приходи в размер на 37 500 000, а неданъчните  възлизат на   28 375 597 лв. Преходният остатък от 2023 г. е над 12 млн. лв.

Едно от най-важните пера  отразява  изпълнение на социалните политики на общината. И през 2024 г. Община Несебър ще продължи дейностите по осигуряване и гарантиране на социалното включване на деца и лица от уязвими групи, управление и подобряване на качеството на социалните услуги „Домашен социален патронаж“, „Асистентска подкрепа“, Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, Детската млечна кухня. Изцяло за сметка на общинския бюджет са  средствата за помощи за социално слаби и лица с увреждания, които са в размер на 200 000 лв; за новородени и програма ин витро – 650 000 лв, за нуждаещите се от хемодиализа- 60 000 лв. Предвидена е издръжка на пенсионерските клубове в размер на над 103 000 лв. Средствата за дофинансиране на училищата и детските градини са в размер на приблизително  1 156 000 лв.,  а получените от държавния бюджет са за около 21 571 000 лв.

Ще продължи и   финансирането на общинските спортни клубове, като отпуснатите средства са в размер на 950 000 лв. Предвидени са средства за дофинансиране на читалищата.

Бюджетът  и неговите инструменти осигуряват нормалното функциониране на всички обществени структури. Той се разполага в рамките на ресурсите на общината (трансфери от държавния бюджет, местни приходи, привлечени средства) и осигурява   човешкия и финансов капацитет, необходим за  задължителните разходни отговорности по закон и изпълнението на годишните цели и задачи от местно значение.

Подробен разчет на бюджетните средства и тяхното разпределение  е публикуван на сайта на общината.