Събота, 13 Апр 2024
    
Айтос Мнения

Кметът Васил Едрев: „Айтоските проекти за саниране са оценени неправилно, без мотиви“

  24.01.2024 10:40  
 Кметът Васил Едрев: „Айтоските проекти за саниране са оценени неправилно, без мотиви“

Нарушено е условието предложенията да се включат в резервния списък само при изчерпване на лимита, определен за общината

Кметът на община Айтос Васил Едрев е подал възражение до министъра на регионалното развитие и благоустройство, във връзка с оценяването и одобряването на проектите за саниране по Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“. В жалбата си до МРРБ кметът настоява да бъде преразгледано решението за включените в резервния списък предложения от Община Айтос.

Ще припомним, че на 22.12.2023г. беше публикуван списъкът с одобрени проекти за саниране със средства по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. На същата дата е публикуван и списъкът с резервните проекти по същата процедура. От двата списъка става ясно, че 13-те броя Предложения за изпълнение на инвестиции на Община Айтос са включени единствено в резервния списък. "Считам, че получените оценки по тези предложения са неправилни и немотивирани. Намирам за основателно и правилно предложенията на Община Айтос, получили над 100 точки  да бъдат включени в списъка с одобрени проекти, а не в резервния списък", пише кметът до министъра и посочва мотивите си за жалбата.

Оказва се, че проекти, които получават над 115 точки са одобрени за саниране. В същото време, по неясен и неоповестен критерий, има и предложения с точки над 115, но включени в резервния списък. В община Айтос има поне 4 броя предложения, които след оценка, са получили резултат над 100 точки, което означава,  че следва да бъдат изключени от списъка с резервните  и да се добавят в списъка с одобрените такива. Още повече, че в списъците не се посочени дори и кратки мотиви, защо отделен проект получава посочения брой точки. "Считам, че това е нарушение на чл.18 от ПМС № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост. Отделно от това, съгласно утвърдените Насоки за кандидатстване по Програмата, минималният брой точки, които следва да получи проект, за да се класира е 72 т. Всички 13 проекта на община Айтос имат резултат по-висок от минимално изискуемия, поради което считам, че е налице неоснователно включване на тези проекти в резервния списък", пише градоначалника до МРРБ.

Поне 4 айтоски проекта са с брой точки над 100 - три проекта са с по 113 точки, и един - със 105 точки, което е значително над минималния брой допустими точки,  и по-близко до максималния от 140 точки.

"Предвидената безвъзмездна финансова стойност за саниране за община Айтос е в размер на 30 000 000 лв., като съгласно Насоките, предложенията се включват в резервния списък тогава, когато проектите, които се предоставят на водещия партньор достигнат до максималния размер на средствата. Неясни са мотивите, причините и условията, при които нито едно от предложенията за община Айтос не е включено в основния списък при положение, че общата стойност на проектите не надхвърля максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ в размер на 30 000 000 лв., предвидена за община Айтос", пише още кметът. Той цитира чл.16 от ПМС № 114/08.06.2022г., който определя реда за класиране на предложенията и е категоричен, че не е спазено поставеното условие: „За финансиране се одобряват в низходящ ред предложенията, чиято оценка е по-голяма или равна на минимално допустимата оценка по ал. 1, до покриване на общия размер на финансовите средства по съответната процедура“.

Според кмета Васил Едрев, проектите, представени от ВП - община Айтос се оценени неправилно, без излагане на конкретни мотиви по всеки един показател, така както е заложено в Насоките за кандидатстване, и при нарушение на условието – предложенията да се включат в резервния списък, в случаите на изчерпване на общия лимит, определен за община Айтос.

НП