Петък, 28 Oct 2022
    
Бизнес

Честито! Нова цена на водата от 1 август

  29.07.2022 16:13  
 Честито! Нова цена на водата от 1 август

На проведено заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решения, с които одобри новите бизнес планове и утвърди цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас и на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Враца за новия регулаторен период 2022-2026 г.

Утвърдените цени на двете ВиК дружества  влизат в сила от 1 август.

С приетото от регулатора решение комплексната цена на услугите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, Бургас /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ за 2022 г. е размер на 4,386 лв./м3 с ДДС.  Утвърдената цена е под нивото на социална поносимост за област Бургас, която е в размер на 5,64 лв./м³.

Причината на повишението на цената на услугите с 1,625 лв./м³ е необходимостта дружеството да повиши своите приходи, за да може да изпълни планираните мащабни инвестиции през следващите 4 години и да постигне по-високо качество на ВиК услугите и по-висока степен на удовлетвореност на потребителите.  Инвестиционна програма за периода е в общ размер 135,8 млн. лв., от които 112,9 млн. лв. са насочени в публични ВиК системи и съоръжения. Друга  основна причина за ръста на цената на услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги и най-вече драстично увеличените цени за доставка на електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020 г. През новия регулаторен период 2022-2026 г. по ОП „Околна среда 2014-2020“  ще бъдат инвестирани 27,3 млн.лв. за изпълнение на проект за „Интегриран воден проект за област Бургас“. За да се постигне заложената цел за намаляване на загубите на вода с 3,3%  и да се осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване ВиК операторът планира до 2026 г. да подмени 149 км. довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа.


Анкета

Мнения

Мнения
Евродепутатът Илхан Кючюк:  България  и Македония се познават твърде малко
  26.07.2022 15:22      

Ние трябва да обясним в стратегическа план тезата, че имаме обща история и общо минало и