Събота, 17 Апр 2021
    
Бизнес Несебър

Напредък по проекта за рекултивацията на депо за твърди битови отпадъци край Обзор

  01.04.2021 12:46  
Напредък по проекта за рекултивацията на депо  за твърди битови отпадъци край Обзор

        На 31 март 2021 г. от 14:00 ч. се проведе информационно събитие по проект  ИСУН  №  BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. "Балабана", землище на гр. Обзор, община Несебър“, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020“. Срещата се състоя в електронна среда, в реално време, като достъп беше предоставен на всички, които желаеха да се включат.

      Галина Бабева, директор на дирекция „Европейски и национални политики и програми и екология“, в Община Несебър представи проекта, целите и очакваните резултати от реализацията му. Подчерта се финасовият принос на Европейския съюз.

     Акцент на събитието беше напредъкът в изпълнението на основните проектни дейности, които подробно разясни инж. Динко Войнов, ръководител на проекта.

Техническата рекултивация предвижда съществуващите отпадъци да се изместят на определеното за ново тяло на депото място, като се изпълнят мерки за улавяне и отвеждане на отделящите се инфилтрат и газ от отпадъка, улавяне и отвеждане на повърхностните води, както и изграждане на мониторингова система за наблюдение на почвите, въздуха и водите след изпълнение на рекултивацията.

       Строително-монтажните работи стартираха на 05.11.2020 г. Премахната е старата ограда на депото. Отпадъците и земните маси, попадащи в новото тяло, са изгребани и изместени, за да се изпълни котлована.

Дъното на котлована на новото тяло е оформено.

        Към момента са положени три пласта изолационни геоматериали и е изпълнена закотвящата канавка около котлована.

Положени са дренажните тръби от системата за улавяне на инфилтрат.

95% от отпадъците вече са прехвърлени на новото място на депото.

 Успоредно се изпълнява газоотвеждащата система – изградени са двата вертикалните газови кладенеца.

       Изгребаните чисти земни маси се отделят и служат за засипване на отпадъците и на освободените терени.

       След преместване на отпадъка, същият се уплътнява и се засипва със земни маси.

      След приключване на техническата рекултивация, тялото на депото и освободените от отпадъци площи предстои да се затревяват и 3 години да се полагат грижи за растителността.

       Реализацията на проекта ще допринесе за опазване на околната среда и прилежащите поземлени имоти, ограничаване на замърсяването на въздуха, повърхностните и подземните води и контрол на процесите, протичащи в тялото на рекултивираното депо. Ще бъдат възстановени нарушените терени и ще се постигне подобряване на ландшафта. 

      "Този документ е създаден в рамките на проект  ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Несебър и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г."  

 

 


Анкета

Какво е политическото бъдеще на България


Резултати

Мнения

Мнения
Бойко Борисов: Ще съставим правителство
  14.04.2021 10:52      

Българският избирател категорично ни постави на първо място и затова ще подходим отговорно към съ