Петък, 26 Фев 2021
    
Бизнес Бургас

Община Бургас обяви търг за отпадъци

  30.12.2020 11:55  
Община Бургас обяви  търг за отпадъци

ЗАПОВЕД

№  121 / 29.12.2020 г.

На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена), стъпка за наддаване и депозит за участие за всеки отделен продукт, съгласно посочената по-долу таблица.

№ по ред Видове отпадъци Единична цена лв/кг  Стъпка на наддаване 5% Количество кг. Начална тръжна цена без ДДС Депозит за участие
1 Полиетилен Терафталат пет бял 0.20 0.01 90.000 18 000 1 800
2 Алуминий 0.8 0.04 10 000 8 000 800
3 Картон замърсен 0.3 0.0015 100 000 3 000 300
  Общо     200 000 29 000  

 

Търгът да се проведе на 14.01.2021 г., от 10.00 часа, в заседателна зала на ОП „Чистота Eко“ в Регионално депо „Братово – Запад“

  Определените размери на депозити за участие в тръжните процедури следва да бъдат внесени по банкова сметка на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BG94SOMB91303358396200, BIC:SOMBBGSF

Определям цена на един комплект тръжна документация в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които се внасят в касата на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търга се закупува в касата на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа. Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 13.01.2021 г.


Анкета

Ще отидете ли да гласувате по време на пандемия?


Резултати

Мнения

Бургас Мнения
Проф. Севдалина Турманова - председател на Общински съвет-Бургас:   Очаква ни дълга сесия, вярвам, че ще приключим с приет бюджет
  22.02.2021 15:16      

Не заглушавам никого, проблемът идва от скоростта на интернета на даден съветник