Неделя, 19 Май 2024
    
Бургас

Срочна и добра правораздавателна дейност отчетоха Окръжен съд – Бургас и районните съдилища за 2023 година

  29.03.2024 16:21  
Срочна и добра правораздавателна дейност отчетоха Окръжен съд – Бургас и районните съдилища за 2023 година

Окръжен съд – Бургас отчете дейността си и тази на осемте районни съдилища за 2023 г. на проведено общо събрание на съдиите от институцията. През годината окръжният съд е разгледал 5 673 дела, от които свършените дела са 4 629. Всички районни съдилища са достигнали високи резултати – от 95% от делата в Районен съд – Малко Търново, до 84% от делата в Районен съд – Несебър, свършени в тримесечен срок. Най-висока действителна натовареност спрямо разгледани и свършени дела има Районен съд – Бургас.

„Правораздавателната дейност на съдиите от Окръжен съд – Бургас и осемте районни съдилища в региона може с пълно основание да бъде определена като много добра“, отчете Административният ръководител на Окръжен съд – Бургас, Росица Темелкова. Председателят на съда обърна внимание  на сериозното и задълбочено проучване и подготовка на делата и на качеството на постановяваните актове, като даде заявка: „За следващата година си поставяме по-високи цели, включващи по-ефективен достъп до правосъдие, отчетност и прозрачност на работните процеси и правораздаване, основаващо се на върховенството на закона“. Гост на отчетното събрание бе съдия Галина Тодорова, заместник-председател на Апелативен съд – Бургас. Съдия Тодорова поздрави окръжните и районни магистрати за отчетените срочност и всеотдайност в работата, както и за постигнатите добри резултати.

През отчетния период най-много дела са постъпили в Наказателното отделение на Окръжен съд – Бургас – 1 744 наказателни дела, които са със 189 дела повече спрямо 2022 г. и със 370 дела повече спрямо 2021 г. Общият брой на разгледаните наказателни дела през 2023 г. е най-големият за последните 5 години – 196 наказателни дела. Най-многобройни са делата с предмет наркотични вещества, следвани от делата за причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта. През 2023 г. са свършени общо 1 781 наказателни дела, което представлява 91,52% от всички разгледани дела. От тях 1 575 дела са в тримесечния срок, или 88%.

През 2023 г. в Окръжен съд - Бургас са разгледани 1 685  първоинстанционни граждански и търговски дела. През годината са свършени общо 1 125 от тези дела. Значителен дял от гражданските дела през отчетния перидо се пада на исковете срещу застрахователи и Гаранционен фонд. Очевидно, законодателните мерки в годините, насочени към намаляване на броя на пътнотранспортните произшествия не дават резултат. Ръст бележат исканията за информация за осиновяване. При търговските дела традиционно голямо е постъплението при исковете за права и правоотношения, отнасящи се до търговски сделки.

Общият брой на разгледаните въззивни  граждански и частни граждански дела през 2023 г. е 2 035 дела – 1 397 въззивни граждански и 638 частни граждански дела. От всички разгледани дела, в тримесечен срок са приключили 69% от въззивните граждански дела и 93% от частните граждански дела.

В Окръжен съд – Бургас през отчетния период се наблюдава трайно увеличение на делата по спорове за родителски права, а също и делата по Закона за защита от домашно насилие. При направения анализ, съдия Темелкова акцентира на възможността, тези две групи дела да преминават през процедура по медиация, преди да започне съдебното производство. В този смисъл са измененията в ГПК и Закона за медиацията от 2023 г., които влизат в сила през 2024 година.