Сряда, 19 Юни 2024
    
Бургас Общество

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ подписа меморандум за сътрудничество с Тракийския Университет в Одрин

  28.03.2024 10:55  
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ подписа меморандум за сътрудничество с Тракийския Университет  в Одрин

 

На официална церемония в град Одрин, Република Турция се подписа меморандум за сътрудничество между университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Тракийски университет. В рамките на събитието се предприеха действия за разширяване областите за международно сътрудничество между двата университета.

В обхвата на подписания меморандум влизат бъдещи съвместни публикации, обмен на кадри, обмен на студенти, организиране на съвместни изследователски програми, участия в транс-гранични проекти, организиране и провеждане на конференции, семинари и други.

Официалната визита на Бургаската делегация е в отговор на покана от Ректора на Тракийски университет проф. д-р Ерхан Табаколу,дм, която той отправи лично на 29 февруари 2024г. в университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Тогава, една от целите на посещението бе да се запознае, заедно с екипа си от заместник ректори и други официални лица на Република Турция, с ръководството на Бургаския държавен университет.

Делегацията от университет „Проф. д-р Асен Златаров“, която посети Одрин, бе водена от Ректора на университета – проф. д-р Христо Бозов, дм. На събитието от българска страна участваха и проф. д-р Ирена Марковска, зам. ректор по качество на обучение, акредитация и кадри, проф. д-р Севдалина Турманова, зам. ректор по учебната дейност, доц. д-р Светлана Желева, зам. ректор по научноизследователската и проектна дейност, проф. д-р Стоянка Петкова-Георгиева, ръководител дирекция „Международно и национално сътрудничество и връзки с обществеността“, доц. д-р Хюсеин Йеменджиев, преподавател и изследовател и Красимир Димитров Георгиев, помощник ректор.

Проф. д-р Ерхан Табаколу, дм, като домакин, приветства Бургаската делегация и сподели, че помни как през далечната 2014 г. двата университета са участвали в основаването на Асоциацията на Балканските университети. Показа на гостите снимки от този паметен момент, на който са присъствали всички ректори на първите 14 университети – основатели. На няколко от тях, бургаските гости и лично проф. д-р Бозов, дм останаха приятно изненадани като разпознаха проф. Петко Петков, дтн, който в този период е ръководил Бургаския държавен университет.

Проф. д-р Ерхан Табаколу, дм, представи Тракийския университет - Одрин с няколко презентации.  Присъстващите се запознаха с широкомащабната обучителна, научно-изследователска, художествено-творческа, развойна, публикационна, спортна, проектна и още много други академични дейности.

 „Тази официална визита и за двата университета ще е от историческо значение! Факт е, че заедно имаме условия да съвместяваме усилията си за работа по научни изследвания и развиване на международна дейност в богата палитра от области като природни, технически, обществени, медицински науки“, подчерта проф. д-р Бозов, дм.

По време на визитата проф. Бозов предложи да се организира съвместна научна конференция през октомври 2024 г., на която широк кръг от университетски преподаватели, учени и студенти ще имат възможност да „изградят мостовете“ на бъдещи си партньорски отношения. От турска страна бе прието и предложението на проф. Бозов за издаването на съвместно електронно списание. По този начин ще се генерират идеи за съвместна научна работа, която ще намери израз в бъдеща работа по трансгранични проекти. Двата университета имат изградени традиции в сътрудничеството си в областта на научно-практическата дейност. Те успешно реализираха проект „Трансграничните региони сътрудничат за син растеж“ (BLUE GROWTH COLLABs), като от българска страна ръководител на проекта бе доц. д-р Светлана Желева – зам. ректор по научноизследователска и проектна дейност. Това бе първият стратегически проект в България, финансиран по приоритетна ос 1 на програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020г., по който са изградени по 3 еднакви научни лаборатории в двата университета.

Обсъди се и подготовката на кадри в съвместни образователни програми на двата университета, което ще подобри академичния потенциал за бъдеща развойна и научна дейност. Така ще се осигури възможност за младите хора от двете държави да продължат обучението и развитието си паралелно и в двете държави.

По време на срещата със съдействието на проф. Петкова бе подновен договорът между двата университета по програма Еразъм+. Той  се подписва през електронната платформа Dash Board и ще е за професионални направления Педагогика; Филология; Администрация и управление; Икономика; Химически науки; Машинно инженерство; Електротехника, електроника, автоматика; Комуникационна и компютърна техника; Химични технологии; Общо инженерство (Индустриален мениджмънт); Медицина; Обществено здраве (Здравен мениджмънт; Управление на здравните грижи); Здравни грижи (Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент; Рехабилитатор). Всички те са акредитирани в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Интересен факт е, че има много голямо съвпадение на професионалните направления, които са акредитирани и в двата университета. След 26 март 2024 г. студентите от по-голямата част от всичките 143 специалности в Бургаския държавен университет, ще могат да осъществяват обмен в Тракийски университет в гр. Одрин по програма Еразъм+, като и техните колеги от Одрин ще могат да идват по програмата в Бургас.

По покана на домакините, гостите разгледаха част от базата на Тракийския университет като останаха впечатлени от Факултета по здравни науки, Факултета по природни и приложни науки, Факултета по изящни науки, Музея на здравето и Природно-научния музей. Тъй като университетът има 14 факултета, делегацията от Бургаския държавен университет планира при няколко следващи визити да посети и останалите основни звена.