Събота, 13 Апр 2024
    
Айтос

Община Айтос с нов бюджет 2024 – приеха го с 21 гласа „за“

  15.02.2024 13:57  
Община Айтос с нов бюджет 2024 – приеха го с 21 гласа „за“

Петима се въздържаха, един гласува „против“

Двучасови дебати, спорове, предложения и мнения предхождаха гласуването на бюджет 2024. На редовно заседание на Общинския съвет на 15 февруари 21 общински съветници гласуваха „за“, петима се въздържаха, един гласува „против“.

Кметът Васил Едрев благодари на Съвета за възможността общинската администрация да работи с нов бюджет за интересите на гражданите. Според градоначалника, новата финансова рамка гарантира сигурност и осигурява безпрепятствено усвояване на средствата по европейските проекти. Основната цел е запазване на финансовата стабилност на общината, реализиране на поставените цели и приоритети при балансиране на вероятните рискове и спазване на необходимите бюджетни ограничения. „При разработването на бюджета продължаваме да следваме философията, наложила се в последните години – ясни приоритети, реализъм в приходната част, оптимизация на разходите, значителна капитална програма“, коментира още кметът.

Приходите в бюджета за 2024 г. са 47 050 095 лева, в т. ч. обща субсидия за делегирани от държавата дейности, в размер на 25 719 240 лева. Спрямо 2023 г., общата субсидия е завишена с 2 687 517 лв., ръстът е 11,67% в резултат на увеличение на единните разходни стандарти. Значителен дял от увеличението на общата субсидия е за функция „Образование“ – 11,42%, където се предвижда ръст на заплатите с около 8%. Очакваните данъчни приходи са в размер на 1 934 500 лева., със 100 000 лв. повече, сравнено с бюджет 2023 г. Очакваните приходи от общински такси са 2 770 500 лева – с най-голям дял са тези от такса за битови отпадъци – 2 225 000 лева.

Разходната част на бюджета е 47 050 095 лв., в т.ч. разходи за делегираните от държавни дейности – 29 367 792 лв., и разходи за допълнително финансиране на делегираните държавни дейности с общински приходи – 1 369 700 лева. Разходите за местни дейности са в размер на 16 312 603 лева, разпределени по функции. Най-голям е делът на функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ – 9 535 732 лв. В т.ч. са разходите за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 5 553 797 лева. Предвидени 1 500 000 лева собствени средства за текущи ремонти на улична мрежа.

Общият размер на капиталовите разходи в бюджет 2024 г. е 6 574 985 лв. в т.ч. Европейски средства и съфинансиране – 1 010 923 лв. От бюджетни приходи се финансират обекти в размер на 5 564 062 лв.