Петък, 15 Дек 2023
    
Поморие

Исторически музей – Поморие обявява свободно работно място за счетоводител

  15.09.2023 11:27  
Исторически музей – Поморие обявява свободно работно място за счетоводител

Исторически музей – Поморие обявява вакантно работно място за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „СЧЕТОВОДИТЕЛ” в Исторически музей - Поморие, на трудов договор при пълно работно време, с изпитателен срок от 6 (шест) месеца.

Основни задължения:

Ежедневно отразяване на банкови операции. Онлайн банкиране.
Проследяване, актуализиране и контрол на плащания към контрагенти;
Счетоводно отчитане на парични средства-  осчетоводяване на банкови и касови движения;
Класиране, съхранение и архивиране на счетоводни документи;
Изготвяне на касови и финансови отчети  по бюджета и счетоводни справки ;
Следене на промени в нормативната база по отношение на ФСД.

ТРЗ:

Изготвяне на документи за сключване, изменение и прекратяване на трудови правоотношения;
Изготвяне на трудови възнаграждения на персонала и ведомости за работни заплати;
Оформяне на документи свързани с движението на работната ръка- отпуски, болнични и прочее;
Граждански договори;
Изготвяне и подаване в срок на необходимата информация към ТП на НАП, НОИ,  НСИ  и др. институции;
Следене на промени в трудовото, осигурителното и данъчното законодателство.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

Завършено икономическо образование. Специалност „Счетоводство и контрол“ е предимство
Професионален опит в областта на счетоводството – 3 години  
Познаване и прилагане на Българското счетоводно и данъчно законодателство

 

 

 

Допълнителни изисквания

• Компютърна грамотност, работа с компютърни програми MS Office

• Познаване на нормативната уредба (закони и наредби), свързани със счетоводното отчитане и икономическата нормативна база.

 

Като предимства се считат:

• Професионален опит по специалността

Минимум 1 (една година) от изискуемия професионален опит следва да е придобит в бюджетна организация

• Свободно владеене на чужд език (английски или друг)

 

Лични качества: отговорност, лоялност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, адаптивност и др.

 

Място на работа: Исторически музей - Поморие.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

• Писмено заявление (свободен текст)

• Мотивационно писмо

• Професионална автобиография (CV)

• Диплом за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверка)

• Копие на документ за самоличност

• Копие на документ, удостоверяващ професионален опит-трудова книжка и/или осигурителна книжка (ако притежава такъв)

• Копие отдокумент за допълнителна квалификация (ако притежава такъв)

• Документ за владеене на английски и/или друг чужд език (ако притежава такъв)

• Копия на други документи, доказващи допълнителните компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.

 

Начин на провеждане на подбора:
-ви етап: по документи
-ви етап: Интервю-събеседване с кандидатите

 

Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат поканени на събеседване.

 

Документите за участие в конкурса се представят лично от кандидатите. Документите се подават в Исторически музей – Поморие, находящ се на ул. Княз Борис I № 33 А, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

 

Срок за подаване на документите – 17.00 часа на 29.09.2023 г.

 

Документите ще се приемат, като се завеждат с входящ номер.

 

В 3 – дневен срок от изтичане срока за подаване на документи, кандидатите ще бъдат уведомени дали са допуснати, както и за датата и часа на насроченото събеседване.

 

За допълнителна информация:

тел.: 0596/22008; 0596/22038; 0899928352.

 

   


Анкета

Мнения

Бизнес Мнения