Неделя, 15 Авг 2021
    
Бизнес Мнения

Проф. Братой Копринаров, Колеж по туризъм: Последните десетилетия преобразиха туристическата дейност

  17.05.2021 14:42  
Проф. Братой Копринаров, Колеж по туризъм: Последните десетилетия преобразиха туристическата дейност

Интервю на Дона МИТЕВА

– Управленският екип в Професионално направление „Туризъм“ към университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Бургаската регионална туристическа камара подписаха меморандум за сътрудничество. Коя е първата стъпка в това сътрудничество? Със сигурност, тя ще се осъществи от началото на следващата учебна година…

– Преди да акцентирам върху „първата стъпка“ в нашето сътрудничество с БРТК и подписването на Меморандума ще си позволя да споделя следното. Първо: Нашето сътрудничество с БРТК е с утвърдени традиции във времето, но чрез подписания Меморандум то се постави на качествено ново ниво. Второ: В Меморандума са обхванати няколко аспекта: нормативно-институционален аспект, касаещ съвместната дейност при изготвяне на становища на двете институции по отношение нормативната уредба в сферата на туризма; рекламно-информационен аспект, отразяващ необходимостта от обмен на туристическа информация за развитието на туристическите пазари, съвместни рекламни кампании; образователен аспект, целящ повишаване на професионалната подготовка на студентите от Колеж по туризъм – Бургас.

Конкретно за „първата стъпка“: Според мен и моите колеги, тя е заложена в „образователните аспекти“ на Меморандума, реализиране на изискването да се включат представители на туристическия бизнес в държавните изпитни комисии и в образователния процес като цяло. Всъщност, утвърдени представители на бизнеса в изпитни комисии и колективни органи за управление на Колежа има от преди няколко години. Нова насока е задълбочаване на този процес, чрез привличане на лектори от бизнеса и конкретно от БРТК директно в обучението. Целта е ясна: обвързване на теоретичната постановки при обучението на студентите с изискванията на реалната бизнес среда.

– Какво е нивото на завършващите Колежа по туризъм? Вашата преценка?

– Без да генерализираме, нивото на подготовка на нашите студенти е достатъчно високо и отговаря в достатъчна степен на нуждите на туристическия бизнес, но... винаги е необходима допълнителна критичност и оптимизиране на тази подготовка. Положителните страни и резултати в учебния процес логично се свързват със сполучливото съчетаване на традиционни и  иновативни подходи в обучението, с наличието на съвременна материална база и специализирани кабинети, отлично подготвени преподаватели.

Разбира се, има какво да се желае. Новите реалности в сферата на образователния процес, на реалния бизнес, на информационните технологии, дигитализацията в обучението и в бизнес процесите, убедително изискват нови решения и адекватни действия. Още от настоящата година, в изпълнение на Меморандума и в отговор на посочените нови предизвикателства, подготовката на студентите ще включва редица нови моменти: обучение в дигитална среда, насочване към креативно и иновативно мислене на студенти и академичен състав. Нараства относителният дял на темите, отразяващи новите реалности в глобалния туризъм, в т.ч. „Тейлър мейд пътувания“, „Драйвер гайд“, роля на социалните мрежи и медии, инфлуенсър маркетинг, интегрирани комуникации и др.

- Липсват кадри в туризма.... Защо? Не се ли обучават достатъчно млади хора в тази сфера?

- Да, липсват кадри както в количествен, така също и в качествен аспект. Причините за това състояние са доста, но според мен могат да се обобщят в две групи: обективни и субективни. Разбира се, водещи са обективните.

Първо, демографската криза, ясно изразената тендеция към намаляване числеността на завършващите средно образование. Дори мога да Ви посоча в подкрепа един парадокс. След приватизирането на отрасъл „Туризъм“, легловата база в област Бургас се е увеличила многократно, а кандидат-студентите имат противоположна тенденция – намаляване в пъти.

Второ, към обективните институционални фактори трябва да посоча и почти тройното намаляване на утвърдения държавен прием в направление „Туризъм“ за последните 4-5 години.

Трето, намаляването привлекателността на обучението в направление „Туризъм“ поради затрудненията за професионална реализация породени от COVID-19.

Четвърто, несъответствие между действаща нормативна уредба – („Наредбата за категоризиране...“) и квалификационните характеристики на завършилите туризъм.

И пето, умишлено поддържан нисък социален статус на заетите в отрасъл „Туризъм“.

- Най-сериозната промяна, която очаквате да настъпи на базата на подписания Меморандум в сферата на обучението и практиките...

– Накратко, нарастване ролята на практическото обучение, задълбочаване на институционалната обвързаност между КТ, БРТК и туристическия бизнес като цяло. Контактите и общите действия между тези институции ще формират своеобразен „фронт“ за преодоляване на съществуващите проблеми и гарантиране на качествена теоретична и практико-приложна подготовка, основаваща се на висока степен на дуалност в обучението.

- Как ще се привличат хора от туристическия бизнес в обучението на младите?

- Съществуващата нормативна уредба във висшето образование от години не само разрешава ползване на представители на реалния бизнес в обучението, но вече го регламентира и превръща в задължение. На тази основа може да разглеждаме и един от основните приоритети на Меморандума. Водещи професионалисти от туристическата практика, членове на БРТК, са привлечени като хонорувани преподаватели по редица дисциплини, членуват в нашите колективни органи за управление, участват в държавни изпитни комисии. Колежът по туризъм високо оценява съдействието, което получава от БРТК, но според мен това е един взаимно изгоден и за двете страни процес. Налице е ясно изразена симбиоза межу теория и практика.

– Има ли разминаване между поколенията, между изискаванията на пазара на труда и как ще бъдат минимизирани?

– Безспорно има. Последните едно-две десетилетия преобразиха туристическата дейност, процесите на дигитализация на бизнеса, променените потребителски нагласи и туристически потребности за съжаление изпреварват съдържателната страна на образователния процес. Минимизирането на тези различия при обучението на кадрите в Колежа вече е в процес на преодоляване чрез актуализиране на учебните планове и най-вече на учебните програми. Актуализиция, която е насочена към насищане на учебния процес не само с нови теоретични знания в сферата на дигиталните технологии, съвременни маркетинг течения, алтернативни видове туризъм, нови форми на обслужване на туристи и др., но и с разкриване на отлични възможности за практическа реализация на тези нови знания и умения в реална туристическа среда. Направление „Туризъм‘ в Университета има сключени над 40 договора с водещи туристически фирми за провеждане на учебно-производствени практики.

– Какво ще е лято 2021 за студентите от Колежа, а за бизнеса?

– Убеден съм, че немалка част от студентите очакват със смесени чувства сезон 2021, чувства на несигурност, на организационни проблеми с намиране на работни места, на определен страх от COVID-19, желание за активна дейност, за положителни емоции, преживявания и др.

Съветвам студентите за бъдат оптимисти! Всички тези трудности са един кратък временен период в професионалната им реализация.

Туризмът е жизнен и устойчив, защото от него всички ние, потребителите на туристически услуги, получаваме „доза щастие“, получаваме усещането за „пълноценен живот“, получаваме запомнящи се „преживявания“.

Независимо от неблагоприятните прогнози, че спадът в сферата на туризма в глобален и национален план ще бъде налице и през сезон 2021, ми се иска да бъда оптимист. Чрез успешна, правилно формулирана и проведена политика от страна на държавната администрация можем да очакваме определен ръст в туристическите пътувания към нашата страна през този туристически сезон. За съжаление, както и предходната година, той ще започне значително по-късно спрямо предходни години.

 

 

 

 


Анкета

Притеснявате ли се от нова Ковид-вълна


Резултати

Мнения

Бизнес Мнения
Проф. Братой Копринаров, Колеж по туризъм: Последните десетилетия преобразиха туристическата дейност
  17.05.2021 14:42      

Интервю на Дона МИТЕВА – Управленският екип в Професионално направление &bd