Четвъртък, 30 Мар 2023
    
Бургас Мнения

Мая Сариева, КНСБ – Бургас: Тази зима ще бъде по-тежка от предходната

  08.01.2023 16:38  
Мая Сариева, КНСБ – Бургас:  Тази зима ще бъде по-тежка от предходната

 

Хората ще продължават да губят покупателна способност, независимо дали са на минимални доходи, или на средни

 

Мая Сариева е магистър със специалност „Счетоводство и контрол” и квалификация: Стопанска диагностика, Управленско счетоводство, Данъчно право, Управление на местните финанси, Финансов контрол и одиторски стандарти, НСФОМСП.

Има професионален опит като експерт по трудово-правни и социално-осигурителни въпроси. Колективни трудови договори, казуси по Кодекса на труда. Данъчно облагане и счетоводна отчетност.

Областен координатор на КНСБ за област Бургас от октомври 2021 г. и медиатор към Окръжен и Районен съд-Бургас по граждански, семейни, трудови, търговски, застрахователни, пенсионни–осигурителни, публично-частни и други спорове.

 

 

Интервю на Дона МИТЕВА

 

-        Госпожо Сариева, обикновено сега е време на равносметки и планове. Нека започнем с това - каква бе 2022 година за КНСБ - Бургас?

- 2022 г. за КНСБ в област Бургас, беше изключително динамична, трудна и същевременно успешна, но ние, синдикатите, на база ситуацията, в която се намираме, имаме още изключително много работа. През 2022 година бяха създадени над 14 нови синдикални организации с над 370 членове. Най-големият синдикат в България показва на практика, че Конфедерацията винаги е търсила и намирала правилни и ефективни решения на проблеми, свързани с трудовата заетост, защита на трудовите и социални права на работещите български граждани, както в областта, така и в цялата страна. По повод стартиралата Протестна кампания на КНСБ „Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата“ в страната, ние от РС на КНСБ - Бургас, успяхме да подпомогнем много наши организации в изработването на колективни трудови договори, да стартираме преговори с участието на наши експерти и да подпишем някои от тях. В България КНСБ има най-голям опит в областта на колективното трудово договаряне в изграждането на законови гаранции за гарантиране процеса на колективно трудово договаряне и предоставянето на експертна и консултантска помощ при разработването на КТД и в процеса на преговори, както и гарантирането на пътища и механизми за мирно уреждане на спорове и предотвратяване на конфликти, следствие от преговорите, сключването и изпълнението на КТД. Ето защо КНСБ освен в Бургас е основен двигател при предстоящите дейности по укрепването на социалния диалог, включително и при дейностите по разработка на аналитични материали, разяснителни кампании и обучения, насочени към работещите и обществеността, за популяризиране и гарантирано зачитане правото на колективно договаряне, в т.ч. договарянето на заплащането.

През миналата година на фокус не бяха само работещите български граждани, а и бежанците от Украйна. Съвместно с Асоциацията на българите в Украйна и наши федерации, Конфедерацията успя да изведе много бежанци от военните зони, като бяха транспортирани от украинско-румънската граница и настанявани в различни бази, където бе създадена организация за тяхното посрещане и настаняване. КНСБ заплати транспортните разходи и осигури средства за закупуването на детски храни, санитарни материали и лекарства, да окаже правна и административна помощ на бежанците при регистрирането им и оказа експертна помощ чрез безплатни трудово-правни консултации. Благотворителната кампания „КНСБ за Украйна“, започнала на 1 март, обедини всички наши членове, симпатизанти, както и работодатели, събрани бяха дарения и средства, предоставяни ежедневно на засегнатите украинци, потърсили спасение от войната в нашата страна. Осигурихме учители по български език, както за децата, така и за възрастните. Кампанията ни не е приключила, предвид обстоятелствата, че войната не е и свършила.

2022 г. КНСБ премина през различни кампании, стартирали в цялата страна, а именно: „Сивото убива“. Нарастване активността на социалните партньори и неправителствените организации при формирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, насочени към борба със скритата икономика и в частност към превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България. Кампанията е насочена към промяна на законодателната рамка, екологичните аспекти, негативната роля на сивия сектор както по отношение на данъчните приходи, така и спрямо правата на заетите в него, налагането на съвременни европейски стандарти и повишаване на обществената нетърпимост към явлението "сива икономика".

Продължаващата кампания от 2019 г. на Конфедерацията „Без насилие и тормоз на работното място“ в подкрепа на „Конвенции №154 и №190/2019 г. на Международната организация на труда за премахване насилието и тормоза в областта на труда“. Повишаване покритието на колективните трудови договори до 70%, недопускане до обществени поръчки на компании, които възпрепятстват договарянето и не спазват синдикалните права и др.

КНСБ има специализирана структура за реализация на политиката си по обучение. Колеж за работническо обучение, който е създаден през 2003 г., за да отговори адекватно на предизвикателствата, породени от динамичните социално-икономически промени, отразяващи се върху индустриалните отношения в национален, европейски и световен мащаб. Колежът за работническо обучение предлага: своевременна информация, възможности за получаване на системни, задълбочени и изпреварващи знания, придобиване на необходими умения, квалификация, компетентности и формиране на нагласи за повишаване на конкурентоспособността на гражданите. В област Бургас през 2022 г. бяха обучени над 1000 наши членове по основни теми, а именно: „Колективно трудово договаряне“, „Колективни трудови спорове“, „Трудови, социални и осигурителни права“, „Дигитални умения за партньорство“, Exsel, „Пазар на труда“, „Икономика, социална политика и мениджмънт“, „Английски език“ и др. – За конфедерацията е изключително важно всички наши членове да им предоставяме абсолютно безплатно професионално ориентиране, обучения, квалификации и преквалификации. 

- Какво остана несвършено?

- Остават още много неподписани колективни трудови договори, като първите дни на януари месец се подготвяме за преговори, за да договорим по-благоприятни клаузи, изключително важни за работещите и за тяхното оцеляване в икономическата и политическата криза в момента. Продължават се и кампаниите, стартирали през миналата година. Настояваме за нов бюджет за 2023 г., защото расте напрежението в редица сектори, като: образованието, здравеопазването, културата, ведомствата, бяха забавени редица процеси от ключово значение за нормалното функциониране на публичните финанси. Ние от синдиката припомняме, че политика по доходите в настоящия бюджет почти липсва.

РС на КНСБ - Бургас и останалите колеги в страната, продължаваме със синдикализацията в различни сектори, по този начин успяваме да защитим правата на възможно най-много работещи, да им договорим по-добри условия на труд и да предотвратим насилие на работното място. Естествено, се сблъскваме и с много проблеми: възпрепятстване от страна на работодателите свободното сдружаване на работници и служители, не зачитане на техните права и още много други. Важно е да отбележа, че независимо от властта, която притежават работодателите, ние от КНСБ, няма да се откажем да защитаваме работещите. Както отбелязах, работа и през тази година има за вършене много и за финализиране на недовършена също.

- Прие се нов размер на минималната работна заплата от 1.1.2023 година – това ли очакваха синдикатите?

- През изминалата година се наблюдава повишаване на цените, на ежедневно потребяваните стоки и услуги с около 50% до 100%. В тази връзка, логично икономическите субекти да очакват подкрепа от държавата под формата на повишаване на минималната работна заплата. Нашата позиция беше достигане на МРЗ от 850 лв. 780 МРЗ е неприемлива. Инфлацията ще продължава да расте, но с по-малки темпове, хората ще продължават да губят покупателна способност, независимо дали са на минимални доходи, или на средни. Смятаме, че тази зима ще бъде по-тежка от предходната, а следващите месеци ще бъде и по-тежка от страна на изпълнение на бюджета - намиране на ресурси за подкрепа, продължаващия ръст на цените, войната в Украйна.... Ние от КНСБ настояваме изпълнителната и законодателната власт да вземат предвид актуалните данни и статистики, актуалната икономическа обстановка в страната, да отчетат покупателната способност на работещите на минимална заплата на фона на всички проблеми и да вземат информирано, икономически мотивирано и социално справедливо решение.

-        Ноември месец направихте една обща проява с КТ „Подкрепа“ – автошествие в столицата – то постигна ли си поставените цели?

- Протестната кампания на КНСБ „Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата!“ стартира на 19.10.2022 г. и се разгърна на територията на цялата страна. В нея се включиха хиляди работещи българи, които застанаха зад настояването за ръст на заплатите, който да компенсира инфлацията, приемане на нов бюджет за 2023 година, осигуряване на достойни условия на труд. В повечето предприятия на територията на област Бургас и в страната започнаха преговори за вдигане на възнагражденията чрез механизмите на колективното трудово договаряне. Естествено двата синдиката обединиха сили и над 5 хил. работещи от цялата страна се включиха в организиранията и протеста в София.

-        Каква според Вас ще бъде новата 2023 година?

- Тежка, много тежка. За всички. Наблюдаваме ситуацията в страната - работещите бедни, високите цени, кризите от всяко естество, нестихващата война, а всичко е обвързано. Нашата битка, на всички нива, никак не е лесна. Да си пожелаем по-здрава да е новата година, по-мирна и благодатна на нас, на Вас и на всички ваши читатели.

-        Има ли вече очертаващи се съкращения във фирми и предприятия от региона?

- През месец декември имахме в няколко предприятия съкращения, но в подбора за тях бяха изключени наши синдикални членове. За 2023 г., ако не се вземат спешни и адекватни мерки, сме в очакване на фалирал бизнес, съответно и висока безработица.

-        Кметът Николов по време на празничните прояви преди Нова година бе казал, че в областта цари социален мир, което по негови думи означава, че бизнесът дава добри заплати – това така ли е?

- Г-н Николов е един от най-големите работодатели. Той лично се грижи за своите служители, естествено винаги може и повече. КНСБ и КТ „Подкрепа“ сме в преговори за КТД в общинска администрация - Бургас и други общински предприятия. Надяваме се възможно най-скоро да финализираме тези преговори. Синдикатите сме свързани с бизнеса и общините. На места има диалог, на други е по-трудно, но с помощта на Община Бургас в лицето на г-н Николов, Областна управа и председателя на Общинския съвет, успяваме да поддържаме социалния мир.

-        Научиха ли се работодателите да се съобразяват със синдиката?

- „Съобразяване“ е дума, която не бих използвала, предвид това, че сме социални партньори във всяко едно отношение. Целта на Конфедерацията е бизнесът да бъде подпомаган, за да има необходимите средства и време, за да се погрижи за своите работници и служители. Ние не държим някой да се съобразява с нас, важно е нашите членове да бъдат доволни от заплащането на своя труд, да имат добри условия за това и да могат да се грижат за себе си и за своите семейства.

-        Има ли някъде в областта назряващ конфликт между работници и синдикати от една страна и работодател от друга?

- Конфликти има и най-вероятно ще има и в бъдеще, ако не се регулира законово гарантирането правото на синдикално сдружаване, включително чрез допълнения в Конституцията на България и Наказателния кодекс. Недопускането на антисиндикални действия от работодателите, изграждането на законови гаранции за гарантиране процеса на колективно трудово договаряне, гарантирането на пътища и механизми за мирно уреждане на спорове и предотвратяване на конфликти, следствие от преговорите.

 


Анкета

Мнения

Бизнес Мнения
Георги Стоянов, председател на Български фермерски съюз: Държавата трябва да помогне
  30.03.2023 11:26      

ФАКТ: Производителите изпитват големите затруднения